Publications

1988 “I-wen te chui hsun” (Paterson Ewen’s search). I Shu Chia (Artist Magazine), #157, 1988, pp. 48-52, Taipei.
1988 “Ta-wei sha-erh te mi ma” (The code of David Salle). I Shu Chia (Artist Magazine), #153, 1988, pp. 42-45, Taipei.
1987 “Hsu Pei-hung i tso chan te kuan kan yu hui hsing” (Reflections on the art of Xu Beihong), I Shu Chia(Artist Magazine), #150, 1987, pp. 118-123, Taipei.
1986 “I wei pei i wang te ta shih mo-li-shih” (A forgotten master: James Wilson Morrice), I Shu Chia (Artist Magazine), #138, 1986, pp. 40-44, Taipei.
1986 “Meng-k’e tai kei wo men shen me” (What did Edvard Munch bring to us?), I Shu Chia (Artist Magazine), #136. 1986. pp. 46-49, Taipei.
1986 “Tan po ning ching te Ai-fu-li” (The life and art of Milton Avery), I Shu Chia (Artist Magazine), #133, 1986, pp. 56-59, Taipei.
1985 “Ou-chou ping shan te chen han” (The impact of the ”European Iceberg” Exhibition), I Shu Chia (Artist Magazine), #127, 1985, pp. 72-79, Taipei.
1985 “Ke ching te hsian shih chu i hua chia Tu-mi-ai” (Honore Daumier: the respectable realism artist), I Shu Chia (Artist Magazine), #126, 1985, pp. 42-47, Taipei.
1985 “K’an To-lun-to te Hui-si-le t’ung pan hua t’e chan” (Whistler’s prints exhibition at Toronto), I Shu Chia (Artist Magazine), #119, 1985, pp. 44-47, Taipei.
1984 “Ta shih Hao-k’e-ni lai fang chi” (A note on David Hockney’s visit), I Shu Chia (Artist Magazine), #114, 1984, pp. 40-43, Taipei.